فرمها

 

پيشنهاد موضوع ارشد

---

 دانلود

پيشنهاد موضوع دكتري

---

 دانلود

پروپوزال

---

دانلود

مراحل برگزاري جلسه دفاع

---

دانلود

فرم ج  گواهي اعلام كفايت و تأييد پايان نامه

---

  دانلود

فرم د اعلام وصول پايان نامه به هيأت داوران

---

دانلود

فرم معرفي به داور

---

دانلود

آيين نامه‌تنظيم پايان‌نامه

---

دانلود

فرم ب

---

دانلود

طرح جلد

---

دانلود

مدارك بعد دفاع

 ---

دانلود

اصالت پايان نامه

---

 دانلود

 

Finland Sevastopol joomla