تاريخچه گروه

گروه زبان و ادبيات فارسى از اولين گروه هاى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد مى باشد كه در حال

حاضر 450 دانشجوى مشغول به تحصيل دارد. اين گروه در تمامى مقاطع تحصيلى فعال بوده و

دانشجو دارد.(كارداني-كارشناسي ناپيوسته-كارشناسي پيوسته- كارشناسي ارشد- دكتري)

درحال حاضر مديرگروه اين رشته آقاى دكتر رضا اشرف زاده مى باشند.وتعداد اعضاي هيات علمي

آن 9 نفر هستند كه 3نفر آنها نيمه وقت و5نفر تمام وقت؛ويك نفر كارشناس گروه دارد.

Finland Sevastopol joomla