وحيديان كاميار ، تقي

در روز چهارم بهمن 1313 در مشهد ـ محله پاچنار واقع در شما باغ نادري ـ به دنيا آمدم. در 6 سالگي محلة آباد و اجداد را ترك گفتيم و به سعداباد آمديم. در دبستان مهر به تحصيل پرداختم و به هنرستان صنعتي رفتم اما پس از سه سال چون علاقه بسيار به ادبيات داشتم تغيير رشته دادم و سرانجام ديپلم ادبي گرفتم و بلافاصله به شغل معلمي پرداختم و در سال 1336 در رشته زبان و ادبيات فارسي به تحصيل پرداختم. از سال دوم مقالاتي در روزنامه‌ها مي‌نوشتم و گاه داستان پايان‌نامه دوره كارشناسي من به نام هنر افسانه‌نويس بود يعني پژوهشي دربارة هنر داستانهاي جانوران و پرندگان كن نحو بيان آن را فابل مي‌ناند. كاري نو بود و هنوز مركب آن خشك نشده بود در روزنامه آفتاب شرق به چاپ رسيد در دوره كارشناسي از چند تن از استادان بهره بيشتر بردم از جمله سيداحمد خراساني، دكتر غلامحسين يوسفي، دكتر فياض، دكتر رضايي پس از اتمام دوره كارشناسي ادبيات ضمن تدريس در دبيرستان به كار پژوهشي پرداختم و تذكرة شاعران مشهد را در روزنامه خراسان مي‌نوشتم. ضمناً چون علاقه‌مند كار دستورزبان بودم چهار سال در زمينه دستورزبان گفتاري كار كردم در سال 1343 در كتابي به نام دستورزبان عاميانه نوشتم و سال بعد كتابي به نام دستورزبان فارسي با روش نو تأليف كردم.
در سال 1348 در رشته زبانشناسي همگاني دانشگاه تهران ادامه تحصيل دادم و پايان‌نامه من به نام ادبيات دانشگاه تهران (شماره 77 سال 1350) به چاپ رسيد و به گفته استاد دكتر بافي بهترين مقاله اين شماره بود.
ضمناً در تهران با سازمان برنامه‌ريزي كتابهاي درسي نيز همكاري داشتم و طرح وزن و قافيه به روش علمي را ارائه دادم كه طرح قافيه آن در مجله وحيد ارديبهشت 1352 (به نام قافيه در شعر فارسي) به چاپ رسيد. همچنين طرح دستورزبان فارسي با روش علمي را ارائه دادم.
سپس در دورة دكتري زبانشناسي همگاني ادامه تحصيل دادم. ناگفته نماند كه در دوره تحصيل كارشناسي ارشد و دكتري مرتب مقالاتي در مجلات راهنماي كتاب، وحيد، بويژه مجله و سپس به سردبيري دكتر حداف مي‌نوشتم.
پايان‌نامة دوره دكتري من به نام نواي گفتار (زبرزنجيريها) در زبان فارسي بود كه كاري بديع بود. هم از راه گوش كار كردم و هم با دستگاه سونوگراف. اين پايان‌نامه در جلسه دفاع به اتفاق آرائ تصويب شد كه جزو انتشارات دانشگاه تهران به چاپ برسد. بعداً چون مشخص شد كه حدود دو سال بايد در نوبت چاپ باشد فرهنگستان زبان و دوره زبانشناسي علاقه‌مند به چاپ آن شدند و سرانجام در دانشگاه جندنيشابور ـ شهيد چمران ؟  به چاپ رسيد و چاپ دومش در دانشگاه مشهد.
پس از اتمام دوره دكتري در فرهنگستان زبان به پژوهشي در زمينه دستورزبان فارسي پرداختم و در سال 1352 در دانشگاه جندنيشابور به كار تدريسي و پژوهشي مشغول شدم. ضمناً سالها مدير گروه زبان و ادبيات فراسي بودم. ؟ سمت معاونت دانشكده ادبيات و علوم داشتم و در سال 1357 (بعد از انقلاب) به سمت رياست دانشكده انتخاب شدم و پس از دو سال به اصرار استعفا كردم تا به كارهاي پژوهشي بپردازم. در اين دانشگاه سردبير دو مجله بودم: يكي پژوهشنامه دانشكدة ادبيات و علوم انساني و ديگر مجله ديني و ادبي دانشگاه شهيد چمران، در اين دانشگاه ؟ مرتبه استادياري داشت و بعد از سه سال (با احتساب خدمت فرهنگستان) دانشيار شدم و پنج سال بعد به مرتبه استادي رسيدم. بعد به دانشگاه فردوسي منتقل شدم مدتي سردبيري مجله دانشكده ادبيات را برعهده داشتم و در سال 1380 به فرصت مطالعاتي رفتم و به پژوهشي در زمينه زبانشناسي ـ شعر و ادبيات از ديدگاه زبانشناسي از جمله نقشهاي زبان پرداختم و ضمن رد نظرات سر زبانشناس برجسته جهان ـ مارتينه، ياكوسبن، هليدي در مورد نقشهاي زبان روشي نو كشف كردم. اين پژوهش در مجله زبانشناسي به نام كشف يك واقعيت دربارة نقشهاي زبان به چاپ رسيد (سال هفدهم شماره 2، 1381). تاكنون چندين طرح پژوهشي را اجرا كرده‌ام. در سال 1382 به عنوان استاد نمونه انتخاب شدم.
در سال 1382 استاد نمونه دانشگاه فردوسي شناخته شدم.
به هر حال در تمام دورة خدمت به كار تدريس و بويژه پژوهش مشتاق بوده و هستم. تاكنون 77 مقاله در مجلات معتبر نوشته‌ام و تاكنون به صورت دو مجموعه مقاله به نامهاي حرفهاي تازه در زبان و ادبيات و در قلمرو زبان وادبيات مجدداً به چاپ رسيده است. همچنين تاكنون 15 كتاب منتشر كرده‌ام (كه فهرست آنها ضميمه است) گرچه نگارش به زعم خود در هر مقاله و كتاب حرف‌نويسي داشته است اما در سه كتاب به نظر مي‌رسد توانسته باشد تحولي ايجاد كرده باشد.
1ـ وزن و قافيه شعر فارسي (با روش علمي) تدريس وزن و قافيه شعر فارسي در تمام دبيرستانها و حتي دانشگاههاي براساس روش نگارنده است (مگر دانشگاههايي كه هنوز به روش سنتي تدريس مي‌كند).
2ـ دستورزبان فارسي با روش علمي ـ امروز در همه دبيرستانها و دانشگاهها دستورزبان فارسي به روش نگارش تدريس مي‌گردد (مگر دانشگاه‌هايي كه به روش سنتي تدريس مي‌شود).
3ـ بديع از ديدگاه زيبايي‌شناسي ـ در دانشگاهها كم‌كم اين روش جاي روش نادرست قبلي را مي‌گيرد.
ضمناً استاد ؟ دانشگاه آزاد اسلامي مشهد هنر هستم و در دورة كارشناسي ارشد و دكتري زبان و ادبيات فارسي تدريس مي‌كنم.
در خاتمه يادآور مي‌شود كه دو تا از مقالات، نگارنده توانسته است دلايلي از اعجار قرآن را كشف كند:
1ـ مقاله رابطه طبيعي لفظ و معني در قرآن مجيد   مثاله 56
2ـ آيا پاسخ حضرت موسي بلاغي است (مقاله 77)
عنوان مقاله‌ها
1ـ نقش‌هاي تكيه در زبان فارسي، مجلة دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران، شمارة 77، سال 1350.
2ـ تكيه و وزن شعر فارسي، مجله راهنماي كتاب، شمارة تير و شهريور 1352.
3ـ قافيه در شعر فارسي، مجله وحيد، ارديبهشت سال 1352.
4ـ افسانه چيست؟، » ويسمن، شمارة (2) سال 1352.
5ـ فارسي مؤدبانه، » ويسمن، شمارة (4) سال 1352.
6ـ اسمهاي خاص و نظرية اطلاع، » ويسمن، شمارة (5) سال 1352.
7ـ فعل مركب در فارسي نيست، مجموعه سخنرانيهاي دومنين كنگره، استادان زبان و ادبيات، انتشارات دانشگاه فردوسي، مشهد، 1346.
8ـ وزن فهلويات عروضي است نه هجايي، پژوهشنامه دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد چمران، شمارة (1) شال 1356.
9ـ نقدي بر تاريخ زبان دكتر خانلري و فعل مركب، پژوهشنامه دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد چمران، شماره (1) سال 1356.
10ـ بررسي اوزان دوري، مجموعه مقالات (فرخنده پيام) دانشگاه مشهد، سال 1360.
11ـ عروض فارسي در يك مقاله، مجله دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، سال 16، شمارة اول 1362.
12ـ اوزان ايقاعي، مجله دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، سال 17، شمارة دوم 1363.
13ـ نقد كتاب آيين نگارش فارسي، مجله دانشكدة ادبيات اصفهان، سال 10، شمارة 11، 1354.
14ـ بررسي اوزان نوحه‌ها، مجله دانشگاه انقلاب جهاد دانشگاهي، شمارة 32، سال 1362.
15ـ نقد عروض شميسا، مجله آينده، سال نهم، شمارة 3و4، 1362.
16ـ انديشيدن در قافيه، نشر دانش، سال اول شمارة چهارم، 1360.
17ـ تصحيح كم‌عيار معيارالاشعار، نشر دانش، سال پنجم، شمارة اول 1363.
18ـ نقد عروض دكتر تجليل، مجلة دانشگاه انقلاب، شمارة 28، سال 1362.
19ـ نقد كتاب معاني و بيان، مجلة دانشگاه انقلاب، شماره 41، سال 1363.
20ـ نقد عروض، مجلة دانشگاه انقلاب، شمارة 32، 1362.
21ـ عروض فارسي براي رشتة فرهنگ و ادب، مجلة دانشگاه انقلاب، شمارة 32، 1362.
22ـ طرح آموزش زبان فارسي به كودكان عرب زبان، مجلة دانشگاه انقلاب، شمارة 30، آذر 362.
23ـ نقدي بر برنامة رشته زبان و ادبيات فارسي، مجلة دانشگاه انقلاب، شمارة 25، تير 1362.
24ـ وزن شعر فارسي مأخوذ از وزن شعر عرب نيست، سخنرانيهاي استادان ادبيات در كنگره كرمان، 1356.
25ـ جمله‌هاي شرطي در فارسي، مجله زبانشناسي، پاييز و زمستان 1365.
26ـ عروض فارسي، مجلة رشد ادبي، شمارة 31، سال 1365.
27ـ نام نگاشت و زيباآفريني با خط، مجلة علوم اسلامي ـ انساني و ادبيات دانشگاه شهيد چمران، شمارة 1، بهار 1368.
28ـ كتيبه‌هاي آستان قدس 1، مجلة آستان قدس، شمارة 10، سال 1340.
29ـ كتبيه‌هاي آستان قدس 2، مجلة آستان قدس، شمارة 12، سال 1341.
30ـ مدارس قديم مشهد 3، مجلة آستان قدس، شمارة 15، سال 1342.
31ـ حماسه‌سرايي فردوسي و سعدي، كتاب پاژ، شمارة اول، دي‌ماه 1369.
32ـ كتاب موسيقي شعر و منشأ وزن شعر فارسي، مجله دانشكدة ادبيات مشهد، شمارة دوم، سال 22، 1368.
33ـ موسيقي حروف و واژه‌ها، مجلة نشر دانش، سال 10، شمارة ششم، 1369.
34ـ تصحيح جديد معيارالاشعار، مجلة نشر دانش، سال 11، شمارة 3.
35ـ بررسي نام آواها، مجموعه خطابه‌هاي كنگره بزرگداشت دكتر محمد معين، سال 1370.
36ـ نظامي شاعر بزرگ اما داستان‌نويس ناموفق، مجلة آشنا، مجلة رشد، سال هفتم ـ زمستان 1371، شمارة مسلسل 31.
37ـ بررسي اوزان شعر خواجو و نوآوريهاي او در اوزان، مجموعه مقالات كنگرة خواجوي كرماني (خواجوي 3)، 1370.
38ـ طرحي نو در آموزش قافية شعر فارسي، مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسي، شمارة 25، تابستان 1370.
39ـ لزوم فراگرفتن يك زبان علمي در كنار زبان فارسي، مجموعة مقالات سمينار زبان فارسي و زبان علم، مركز نشر دانشگاهي، 1372.
40ـ بررسي تشديد از ديد علمي و حل يك مشكل املايي، مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسي، شمارة 30، سال هفتم، زمستان 1371.
41ـ زبان فارسي در عصر حافظ، مجلة زبانشناسي، سال هشتم، شمارة اول و دوم.
42ـ عروض علمي (نقد)، كيهان فرهنگي، سال دهم، شمارة 9، آذر 1372.
43ـ بررسي ترتيب كتاب و تهذيب ابواب گلستان سعدي، مجلة دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، شمارة اول، سال 26، 1372.
44ـ تكرار در زبان خبر و تكرار در زبان عاطفي، مجلة دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، (شمارة يادنامة دكتر رجائي)، سال 1373.
45ـ متناقض‌نما (Paradox) در ادبيات، مجلة دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، شماره مسلسل 110ـ111 پاييز و زمستان 1374 تاريخ انتشار 1376.
46ـ كنايه نقاشي زبان، نامة فرهنگستان، سال 2 شمارة 4، 1375.
47ـ متمم چيست؟، مجلة رشد، زمستان 1377.
48ـ صفت مفعولي و اهميت آن در زبان فارسي، مجلة زبانشناسي، سال نهم، شمارة دوم، 1370.
49ـ وجه التزامي و زبانهاي اورال، مجلة زبانشناسي، پاييز و زمستان 1373.
50ـ فعل لحظه‌اي، تداومي، لحظه‌اي، تداومي، مجلة زبانشناسي، سال نهم، شمارة دوم، 1370.
51ـ بديع مرواريدي بر گردن خوك، مجلة آشنا، پاييز و زمستان 1379.
52ـ نثر مسجع فارسي را بشناسيم، نامة فرهنگستان، سال 4 شمارة 3، 1377.
54ـ بررسي مراعات‌النظير، مجله دانشكده ادبيات دكتر شريعتي، سال 1379، شمارة بهار و تابستان.
55ـ گرايش گروههاي اسمي به واژه در زبان فارسي، مجلة دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، سال 1377.
56ـ نام آوايي (پيوند طبيعي لفظ و معن) در قرآن كريم، مجلة دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، سال 1332، شمارة 3و4، پاييز و زمستان 1378.
57ـ باور مذهبي شاعر هفت شهر عشق، مجلة ادبيات دانشكدة ادبيات دكتر شريعتي، سال 1333، شماره 3و4، پاييز و زمستان 1379.
58ـ خاستگاه زبان فارسي دري، فارس يا خراسان، ويژه‌نامه مجمع علمي تمدن و فرهنگ سامانيان، شماره 1، مرداد 1378.
59ـ ابن حسام و منظومه بديعيه و وزنيه، مجله خراسان پژوهي، شماره 4، پاييز 1378.
60ـ كشف يك واقعيت درباره نقشهاي زبان، مجله زبانشناسي، سال 17، شماره 2، سال 1381.
61ـ فعلهاي تركيبي، فعلهاي بي‌شخص، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، شماره 1، سال 36، پاييز 1382.
62ـ نفي در زبان فارسي، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر علي شريعتي، شماره 2، سال 36، پاييز 1382.
63ـ فعلهاي يك شناسه، نامه فرهنگستان زبان، دوره 6، شماره 2، سال 1382.
64ـ فراهنجاري ضماير در زبان شعر، نامه فرهنگستان زبان، دوره 6، شماره 1، سال 1382.
65ـ عروض و قافيه علمي، مجله كيهان فرهنگي، سال 8، شماره 7، سال 1370.
66ـ زبان چگونه شعر مي‌شود، مجله دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد مشهد، پاييز و زمستان سال 1382.
67ـ راز زيبايي رباعيات خيام، مجله شعر، شماره 33، سال 11، پاييز 1382.
68ـ فعل مركب، آموزش زبان و ادب فارسي، سال 13، بهار 1378.
69ـ شناسه فعل نه ضمير فاعلي است و نه نهاد اجباري، نامه فرهنگستان زبان، شماره ، آذر 1383.
70ـ اوزان شگفت‌انگيز شعر فارسي، فصلنامه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره 1، زمستان 1383.
71ـ آيا رودكي همه كليله و دمنه را به نظم درآورده است؟، فصلنامه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، شماره 2، بهار 1384.
72ـ رنگ در شعر معاصر (سامخانياني و وحيديان)، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دكر علي شريعتي، زمستان 1382.
73ـ مطابقت فعل با نهاد، متمم، مضاف‌اليه…،  نامه فرهنگستان زبان، خرداد 1384.
74ـ قواعد گشتار جمله‌هاي مركب به جمله‌هاي ساده، فصلنامه تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، سال 2، شماره 5، بهار 1384.
75ـ خاستگاه زبان فارسي و كشف حلقه مفقوده، مجموعه مقالات نخستين همايش ملي ايران‌شناس، جلد 2، خرداد 1383.
76ـ بررسي كوتاه ويژگيهاي فارسي مشهدي، فرهنگ و هنر خراسان، سال 5، تابستان 1384.
77ـ آيا پاسخ حضرت موسي كلام بلاغي است؟، نامه فرهنگستان زبان، دوره 7، شماره 2، شهريور 1384.
تأليفات
1ـ دستور زبان عاميانة فارسي، انتشارات كتابفروشي باستان، 1343.
2ـ دستور فارسي با روش نو، انتشارات اميركبير، 1344.
3ـ بررسي وزن شعر عاميانه فارسي، انتشارات آگاه، 1357.
4ـ نواي گفتار در فارسي، دانشگاه شهيد چمران دانشگاه فردوسي، 1357، چاپ دوم، 1379.
5ـ وزن و قافيه شعر فارسي (كتاب درسي)، مركز نشر دانشگاهي، 1367، چاپ چهارم، 1379.
6ـ وزن شعر و قافيه (قافيه و عروض، كتاب درسي)، وزارت آموزش و پرورش، چاپ دهم.
7ـ فرهنگ نام آوايي، دانشگاه فردوسي، 1365.
8ـ دستور زبان فارسي دبيرستان (كتاب درسي، سال اول)، وزارت آموزش و پرورش، 1376.
9ـ دستور زبان فارسي دبيرستان (كتاب درسي، سال دوم)، وزارت آموزش و پرورش، 1377.
10ـ دستور زبان فارسي دبيرستان (كتاب درسي، سال سوم)، وزارت آموزش و پرورش، 1378.
11ـ بديع از ديدگاه زيبايي‌شناسي، انتشارات دوستان، 1379.
12ـ دستور زبان فارسي 1، كتاب دانشگاهي، انتشارات سمت، 1380، چاپ سوم.
13ـ فرهنگ قافيه در زبان فارسي (كتاب درسي)، دانشگاه فردوسي، 1381.
14ـ بررسي منشأ وزن شعر فارسي، آستان قدس رضوي، 1376، چاپ سوم.
15ـ تصحيح ديوان كاتبي نيشابوري (با همكاري آقاي جوادي‌نيا و آقاي خومحمدي.) انتشارات آستان قدس رضوي، 1382.
 

16ـ دستور زبان فارسي گفتاري، مركز گسترش زبان و ادبيات فارسي، سازمان ارتباطات اسلامي، 1384
Finland Sevastopol joomla